03.02.2012
Mācību priekšmetu olimpiādes

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu novada olimpiādes

 

Tradicionāli Valkas un Strenču novada skolēni piedalās skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs. Olimpiādes tiek organizētas ar mērķi apzināt talantīgos skolēnus, kuri parāda izcilas spējas mācību priekšmeta padziļinātā apguvē, tādējādi veicinot savu radošo un izziņas darbību kā arī savu konkurētspēju novada, valsts un starptautiskā mērogā. Olimpiādes ļauj skolēnam salīdzināt savas zināšanas ar citu skolu skolēniem un ir laba pieredze pirms skolas beigšanas eksāmeniem. Šajā mācību gadā notikušas 7 novada olimpiādes (bioloģija, vēsture, vides projekti, krievu valoda (svešvaloda) un latviešu valoda un literatūra, kurā piedalījušies gan Strenču gan Valkas novada skolēni. Jau šobrīd varam lepoties ar labiem sasniegumiem 9 . – 12. klašu Valsts bioloģijas olimpiādē, kur 9. kl. skolniece Elīza Skutāne saņēma bronzas medaļu (skolotāja Vitālija Voliņa). Uz pārējām olimpiādēm mēs gaidām uzaicinājumu no Valsts olimpiādes žūrijas komisijas, kura pēc novadu iesūtīto bērnu labāko darbu izvērtēšanas uzaicina piedalīties Valsts olimpiādē. Šī gada 20.janvārī veiksmīgi noritējusi novadu olimpiāde fizikā. Olimpiāžu rīkošanas vēsturē Latvijā tā ir pirmā mācību priekšmetu olimpiāde tiešsaistes formā, kurā piedalījies fizikas olimpiādes vēsturē Latvijā rekordliels skolēnu skaits – vairāk kā divi tūkstoši skolēnu. Valkas novads piedalījās ar 15 dalībniekiem. Olimpiāde tika realizēta kā pilotprojekts, ko īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāti un LU Informācijas tehnoloģiju departamentu iesaistot par olimpiādes organizēšanu atbildīgos novadu cilvēkus. Realitātē tas nozīmēja, ka visā valstī fizikas olimpiādes dalībnieki, katrs savā novadā vienlaicīgi pie skolas datoriem tiešsaistes formā risināja vienādus uzdevumus. Jaunais olimpiādes formāts nodrošina vienādus vērtēšanas kritērijus visā valstī, tādējādi izslēdzot atrisinājumu interpretācijas neviendabīgo ietekmi uz vērtējumiem. Ieguvums gan dalībniekiem, gan viņu skolotājiem ir arī tūlītēji provizoriskie rezultāti ar pareizajiem atrisinājumiem un individuālo vērtējumu par katru jautājumu. Tāpat skolēniem un skolotājiem bija iespēja saņemt LU studentu un mācībspēku konsultācijas, savukārt olimpiādes satura veidotāji var uzklausīt ieteikumus un uzlabot nākamo olimpiāžu kvalitāti. Vēl priekša viss februāris un vēl septiņās novada olimpiādēs (latviešu valodas un literatūra vidusskolā, ķīmija, informātika matemātika vidusskolā un pamatskolā, ģeogrāfija un ekonomika)piedalīsies mūsu labākie skolēni. Šobrīd jau notikušajās novada olimpiādēs ir šādi rezultāti: Novada bioloģijas 9. – 12. kl. skolēnu olimpiādē savās klašu grupās no Valkas ģimnāzijas godalgotas vieta ieguva: 1. vieta - E.Skutāne, A. Jaunslaviete, E. Saulgriezis, 2. vieta– J.Jaunslavietis, A. Gindra. 3. vietu ieguva Valkas pamatskolas skolniece N.Barviķe. Novada vēstures 12. kl. skolēnu olimpiādē godalgotas vietas ieguva sekojoši Valkas ģimnāzijas skolēni 1. vieta-  M. Auzāns, 2.v. – S. Gruznovs, 3. v. -D. Barviķe. Novada krievu valodas(svešvalodas) 10. – 12.kl. skolēnu olimpiādē 1. vietu ieguva Valkas ģimnāzijas skolnieks S.Gruznovs. Novada fizikas 9. – 12.kl. skolēnu tiešsaistes olimpiādē savās klašu grupās atzinības ieguva Valkas ģimnāzijas skolēni - E.Skutāne, J.Jaunslavietis, J. Bērtiņš, M.Beiša, A. Jaunslaviete. Novada latviešu valodas un literatūras 8. – 9. kl. skolēnu olimpiādē savās klašu grupās 1. v. ieguva Valkas ģimnāzijas skolniece S.Zalužinska un Strenču novada vidusskolas skolniece M.Siliņa; 2. v. ieguva E. Skutāne, 3. v. ieguva L.Ķaukule – Valkas ģimnāzijas skolnieces. Novada vides projektu 8. – 12. kl. skolēnu olimpiādē 1. vietu ieguva Kārķu pamatskolas skolniece M.Krastiņa Paldies skolotājiem V. Voliņai, I. Vabalei, Ģ. Ābelei, B. Magonei, V. Skutānei, L.Kreicbergai, L. Vāverei, G. Gindrai, V. Jerumam un M.Sebrim par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus startam novada un V. Voliņai arī valsts līmeņa olimpiādei.

 

Valkas novada Izglītības pārvaldes speciāliste Ramona Lapiņa t.29379355

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.