16.12.2011
Mērķstipendijas pedagogiem

Valkas novada dome izsludina pieteikšanos Valkas un Strenču novada pedagogiem, logopēdiem, psihologiem un sociālajiem pedagogiem mērķstipendiju saņemšanai

 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, projekta darbības 6. posmā  atbalsta saņemšanai no 2012. gada janvāra līdz aprīlim Normatīvie akti: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.998Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””. un Ministru Kabineta 2010. gada 21. jūnija  noteikumi Nr. 539 „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada  1. septembra noteikumos Nr.998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos””

 

Projekta ietvaros 6. posmā  tiek atbalstīta projekta 3. aktivitāte: Pedagogu pašnovērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Darbība ietver pasākumus, kas nepieciešami pedagogu darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanai un tālākai attīstībai, tai skaitā mērķstipendijas piešķiršanu pedagogam par ieguldījumu pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanā. Projekta 6. posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm var pretendēt Valkas un Strenču novadu izglītības iestādēs strādājošie: vispārējās (t.sk. pirmsskolas) izglītības iestāžu pedagogi, profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogi, interešu izglītības iestāžu pedagogi, atbalsta personāls: logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi. Pedagogi projektā iesaistās brīvprātīgi. Atbalstu var saņemt pedagogs, kurš strādā vispārējās izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā, ko apliecina pēdējā 2011. gada spēkā esošā tarifikācija.  Kontaktstundu skaitā var tikt iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība. Projekta 6.atlases posma prioritātes un iesniedzami dokumenti norādīti Valkas un Strenču novadu pedagogu mērķstipendijas pretendentu atlases un vērtēšanas kārtībā (apstiprināts ar Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas 2011. gada 15. decembra Rīkojumu nr.36-visp.) Iesniedzamie dokumenti noformējami datorrakstā. Iesniedzot katra pretendenta dokumenti ir ievietoti atsevišķā aploksnē vai dokumentu kabatiņā. Pedagoga iesniegums un CV iesniedzams arī elektroniski e-pasts: ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv Dokumentu iesniegšanas termiņš – no 2011. gada 16. decembra līdz 2012. gada 3. janvārim  plkt. 17.00 Dokumentu iesniegšanas vieta – Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada Izglītības pārvaldē. Informācija: projekta koordinatorei Ramonai Lapiņai tālr. 64707501, mob. 29379355, e-pasts: ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv

 

Dokumentu skatīt šeit: Kārtība un veidlapas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.