29.11.2012
Pedagoģiskā darba jubilāri

28.novembrī notika Valkas novada pedagoģiskā darba jubilāru godināšana. No 2010.gada šis godināšanas pasākums notiek izcilā pedagoga Jāņa Cimzes izveidotajā seminārā. Izglītības pārvalde kopā ar muzeja darbiniekiem sumināja jubilārus. Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne nolasīja katram jubilāram kolēģu un līdzcilvēku teikto un pasniedza piemiņas velti.

 

Vallija Ābele, 50 darba gadi, Kārķu pamatskola, direktore Laba vadītāja, diplomātiska, demokrātiska, spēj pārliecināt un motivēt kolēģus. Darbu veic pēc labākās sirdsapziņas. Par visu ir lietas kursā. Piemīt prasme ar asu skatu lūkoties nākotnē. Rūpējas par saviem darbiniekiem. Rosina mācīties, piedalīties dažādos tālākizglītības pasākumos. Miers palīdz sakārtot lietas. Ļoti enerģiska, visur cenšas paspēt, vienmēr ir kopā ar skolēniem dažādos novada un valsts pasākumos. Organizē dažādas ārpusstundu aktivitātes ar mērķi paplašināt skolēnu redzesloku. Uzņemas atbildību, organizē, uzņem viesus. Labais gariņš, gatava visiem palīdzēt. Mērķtiecīgi un gudri sadarbojas ar pagasta pārvaldi. Talantīga un daudzpusīga kulināre.  

 

Guntis Freibergs, 50 darba gadi, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentuspēles  skolotājs Korekts. Stingrs un noteikts vārdos un darbos. Nenogurstoši meklē risinājumis mūzikas izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Cimzes vārda  godinātājs, dažādu mūzikas aktivitāšu iniciators, tradīciju aizsācējs. Atsaucīgs muzikālu pasākumu organizēšanā, sadarbībā ar citām izglītības un kultūras iestādēm. Skolotāju skolotājs. Dalās pieredzē ar citiem kolēģiem, pauž savu viedokli, ieklausās citu priekšlikumos. Aizrautīgi klausās klasisko mūziku. Azartiski kopj dārzu. Ar viņa pūlēm un atbalstu ir tapusi viena no lielākajām eņģeļu tauru alejām Latvijā. Par mūža ieguldījumu mūzikas izglītības attīstībā Latvijā iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

 

Vitālija Voliņa, Valkas ģimnāzija, bioloģijas skolotāja Zinoša, atbalstoša, uz noteiktu mērķi ejoša. Skolotāja ar ļoti labu humora izjūtu. Dziedoša. Izteiksmīgi pamato savu viedokli un vajadzības un to pašu prasa arī no skolēniem. Atzinīgus vārdus par Vitāliju  saka dažādu paaudžu audzēkņi un viņu vecāki – gan tie, kuriem skolotāja mācījusi dziedāšanu, gan tie, kuri kopā rokas bioloģijas zinātniskajos atklājumos. Augsti godājama, bet pieejama un atsaucīga skolēniem, kolēģiem, vadībai. Daudzpusīga. Cilvēks, kas dzīvo un mācās līdzi laikam. Dators viņai tikpat nepieciešams, kā mikroskops, tabulas un mulāžas. Paspēj arī interaktīvo tāfeli darbināt un dokumentu kameru īstajā brīdī izmantot. Skolotāja brīvais laiks nav iedomājams bez velosipēda un darba dārzā.

 

Asja Ozoliņa, Vijciema pamatskola, pirmsskolas skolotāja Labestīga un atsaucīga. Sirds cilvēks, kas gandrīz visu darba dzīvi veltījusi pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Apbrīnojamas uzņēmības cilvēks.  Pirmā privātā bērnudārza dibinātāja Latvijā. Pieredzes bagāta audzinātāja, no kuras pieredzi var mācīties jaunākās paaudzes kolēģi. Vienmēr optimiste un gatava atkal un atkal mācīties. Džimbistu vēstnese. Paspējusi būt arī kluba vadītāja. Ar prieku dejo Vijciema deju kopā.

 

Velta Ispravņikova, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, klavierspēles skolotāja Ar vislielāko atbildības sajūtu veic uzticētos pienākumus. Prasīga pret sevi un citiem.. Sabiedriska. Atsaucīga – palīdzējusi vairākām bijušā Valkas rajona skolām mūzikas mācīšanā. Ļoti enerģiska sieviete, dažādu muzikālu kolektīvu vadītāja. Aizraujas ar dārza darbiem un konservēšanu.

 

Aivars Magone, Valkas mākslas skola, koka darbu skolotājs Izcils sava amata meistars. Gandrīz katrs koks viņa rokās var pārvērsties par kādu lielāku vai mazāku skulptūru, par dekoru vai saimniecībā noderīgu lietu. Precīzs darbā, prasa rūpīgu attieksmi pret veicamajiem pienākumiem arī no citiem. Mācās no citiem amata brāļiem. Piedalījies koktēlnieku plenēros gan tepat Latvijā, gan kaimiņos Igaunijā un Lietuvā. Skolotājam ir svarīga latvisko amata tradīciju kopšana un pieredzes nodošana jaunākajām paaudzēm. Viņam rūp sakopta vide, dzimtas īpašumu un vērtību saglabāšana.

 

Ģertrūde Ābele, Kārķu pamatskola, bioloģijas, ķīmijas un citu priekšmetu skolotāja Vienmēr labprāt atsaucas izaicinājumiem, kurus saskata par labiem esam. Kāri ķer idejas, iesaistās pati to īstenošanā un aizrauj līdzi skolēnus. Nav noraidoša arī citu piedāvājumiem pamēģināt ko jaunu. Gan stundu, gan ārpusstundu aktivitātes, pētnieciskā darbība veltīta vides sakopšanai, dzīvei laukos nepieciešamo amatu pamatu apgūšanai. Skolotājai vienmēr ir ko teikt kolēģiem. Ja ir apņēmusies, tad solīto paveic godam, ar lielu atbildības sajūtu. Pēdējā lielākā izpētes un nodarbes joma ārpus darba skolā – zāļu tēju vākšana.

 

Gunta Saveļjeva, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa, pirmsskolas  skolotāja Rūpīga, apzinīga, radoša. Audzinātāja, kura labprāt savā darbā meklē un atrod jaunas idejas. Veiksmīgi atrod palīgus ideju īstenošanai gan kolēģu, gan bērnu vecāku vidū. Mierīga. No gados uzkrātās pieredzes spēj atlasīt vispareizākās atslēdziņas uz katra bērna sirdi. Vienmēr interesanti ir grupas noformējumi. Labprāt gatavo krājumus ziemai no dārzā un mežā izaugušā.

 

Ingrīda Hedemarka, Valkas ģimnāzija, angļu valodas skolotāja Ļoti zinoša un vienmēr gatava mācīties. Stingra un prasīga skolotāja. Prot pamatot, kāpēc prasa, un panāk to, ka prasīto izpilda. Mērķtiecīga. Šķiet, ka viņai diennaktī ir nevis 24 stundas, bet divreiz vairāk. Atrod laiku sagatavoties daudzajām stundām, pārdomāti organizēt klases stundas, piedalīties ideju apspriešanā ar kolēģiem skolā, rosināt uz aktivitātēm novada un kaimiņu novadu kolēģus. Ar skolotājas Ingrīdas atbalstu top skolas projektu pieteikumi angļu valodā, viņa palīdz sagatavot prezentācijas ģimnāzijas delegācijām, kuras piedalās dažādos starptautiskos projektos. Lai gan pienākumu daudz, viņa paspēj izlasīt labu grāmatu, apmeklēt interesantu izrādi, aizbraukt ceļojumā.

 

Valters Beldavs, Ērģemes pamatskola, vēstures, sociālo zinību skolotājs Patriots. Plaša profila speciālists. Cilvēks – enciklopēdija. Zinošs ne tikai Ērģemes un Kārķu pagasta vēstures, dabas un kultūras jautājumos. Daudzpusīgas zināšanas dažādās jomās. Kopā ar skolēniem iet pārgājienos, pavada viņus uz dažādām sacensībām un konkursiem. Ļoti atsaucīgs un izpalīdzīgs, neliedz ne padomu, ne praktisku palīdzību. Nebaidās no nekāda darba, paveic to ar īstu saimnieka tvērienu. Jūt atbildību pret to, ko dara. Piedalās erudīcijas spēlēs, risina krustvārdu mīklas, aktīvs sporta dzīves atbalstītājs. Ir aktīvs sporta spēļu līdzjutējs gan sporta arēnu tribīnēs, gan dzīvoklī pie televizora (kaimiņi dzird, kā mūsējiem veicas).

 

Aija Lāce, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa,  sporta skolotāja Ļoti zinoša sporta skolotāja. Nodarbības telpās un ārā organizē atbilstoši katra bērna vecumam un iespējām. Ar savu piemēru popularizē veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Rosina vecākus un bērnus piedalīties dažādās kopīgās sportiskās aktivitātēs. Daudzi mūsu sporta skolas audzēkņi un dažādu sporta spēlu komandu dalībnieki pirmo sportisko azartu mācījušies no audzinātājas Aijas. Rūpējas par sporta materiālās bāzes pilnveidošanu. Skolotāja piedalās gan novada, gan valsts mēroga sacensībās. Atsaucīga sacensību organizēšanā un tiesāšanā. Liela rokdarbniece – ada un tamborē ne tikai cepures, šalles un džemperus, bet apcako visu bērnudārzu.

 

Ināra Vītola, Valkas pamatskola, mūzikas skolotāja Dziedoša, radoša, improvizācijas meistare, labais gariņš, kurš organizē interesantus pasākumus un saliedē kolektīvu. Aktīva, enerģiska. Idejas birst kā no pārpilnības raga. Tomēr visu sakārto noteiktā secībā, precīzi un laikā. Prot strādāt gan ar mazākiem, gan lieliem pašdarbības kolektīviem. Viņai svarīgi, lai kolektīvi sevi un savu sniegumu prezentē skaisti un labi. Rosina skolēnus sasniegt labus rezultātus. Audzināmajā klasē saskata katra bērna pareizo nišu, palīdz viņam izķepuroties dažādās dzīves situācijās. Brīvajā laikā peld, slēpo, izbauda pirts labumus, ada. Labprāt sēņo un konservē.

 

Sarmīte Brice, Valkas pamatskola, sākumskolas skolotāja Prasīga, mūždien kaut ko jaunu meklējoša un radoša skolotāja ar mākslinieces talantu. Aktīva jauno tehnoloģiju izmantotāja informācijas ieguvē un interesantu stundu organizēšanā. Daudz domā par to, kā dažādot darba metodes. Ļoti labi jūt katru bērnu savā klasē, piemeklē viņam pareizo pieeju un veicamo uzdevumu. Programmas apguvei nepietiek ar klasi un skolu – viņa kopā ar bērniem mācās dabā, muzejā, lauku saimniecībā. Stingrs raksturs, lieto veselīgu uzturu, nūjo. Iekopusi skaistu dārzu.

 

Larisa Butkevits, Valkas pamatskola, krievu valodas skolotāja Lepojas ar to, ka ir skolotāja. Prasīga un precīza sava mācību priekšmeta mācīšanā. Rūpīgi gatavojas stundām, labprāt labo skolēnu rakstu darbus. Neatlaidīga. Prot panākt, ka katrs skolēns apgūst vielu atbilstoši savu iespēju līmenim. Labi strādā  ar talantīgajiem bērniem, gatavojot viņus olimpiādēm. Rūpējas par krievu tautas tradīciju saglabāšanu. Brīvajā laikā iekopts skaists dārzs, patīk puķes, padodas labas tomātu ražas. Sagatavoja Izglītības pārvaldes vadītāja  Dzintra Auzāne Fotomirkļi no pasākuma

Godina pedagoģiskā darba jubilārus 2012
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.