02.09.2013
Turpinās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

2013./2014.mācību gadā tiek turpināts pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk tekstā PPDKN) process.

 

1. Novērtēšanas procesa mērķgrupas

 

Ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu pedagoga rakstisku iesniegumu, PPDNK procesā ir tiesības iesaistīties:

 • vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
 • profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
 • interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
 • atbalsta personālam (logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem).

 

2. Novērtēšanas procesa organizēšanas līmeņi

 

 PPDKN process organizējams trijos līmeņos:

 • izglītības iestādēs (1.-3.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina izglītības iestādes izveidota PPDKN komisija (5 vai 3 cilvēku sastāvā atkarībā no novērtējamo pedagogu skaita), kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību;
 • republikas pilsētās/novados (4.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina pašvaldības atbildīgās institūcijas izglītības jomā izveidota PPDKN komisija (5 vai 3 cilvēku sastāvā atkarībā no novērtējamo pedagogu skaita), kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību;
 • valstī (5.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina ministrijas izveidota valsts komisija, kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību.

 

3. Novērtēšanas procesa ilgums

 

Valkas novada Izglītības pārvalde nosaka PPDKN procesu Valkas novada pedagogiem 2013./2014. mācību gadā 1.– 3. kvalitātes pakāpes pretendentiem četru mēnešu garumā no 2014. gada 2. janvāra līdz 2014. gada 28. aprīlim, 4. – 5. kvalitātes pakāpes pretendentiem septiņu mēnešu garumā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 28. aprīlim. PPDKN process izglītības iestādes un novada līmenī tiek uzsākts, kad Izglītības pārvalde ir saņēmusi ministrijas saskaņojumu 2013./2014.mācību gadā novērtējamo pedagogu sarakstam.

 

4. Novērtēšanas procesa atlases nosacījumi

 

Pretendējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm, novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties pedagogiem:

 • kuri ne reizi nav guvuši atbalstu projekta 3.aktivitātē;
 • kuriem 2013./2014.mācību gadā tarificētas 9 un vairāk kontaktstundas (0,3 pedagoģiskā slodze), to skaitā iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība. Kontaktstundas tiek summētas no visām izglītības iestādēm, kurā pedagogs strādā.
 • kuri PPDKN procesu 2012./2013.mācību gadā uzsāka, taču objektīvu iemeslu (ilgstoša slimošana, ģimenes apstākļi) dēļ to pārtrauca.
 • kuriem vismaz pēdējo vienu mācību gadu (2012./2013.mācību gads) uzkrāta nepārtraukta pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē. Vienlaikus tiek uzturēta prasība par novērtēšanās perioda un pedagoģiskā darba stāžaatbilstību izvēlētajai kvalitātes pakāpei
  • 1.un 2.pakāpei - vismaz 2 gadi pedagoģiskais stāžs un 2 gadi novērtēšanas periods*,
  • 3. pakāpei – vismaz 3 gadi pedagoģiskais stāžs un 3 gadi novērtēšanas periods*,
  • 4. pakāpei - vismaz 8 gadi pedagoģiskais stāžs un 4 gadi novērtēšanas periods*,
  • 5. pakāpei - vismaz 10 gadi pedagoģiskais stāžs un 5 gadi novērtēšanas periods*

* informācija no projekta metodiskajiem materiāliem

 

2013./2014.mācību gadā ir dota iespēja atkārtoti novērtēt savu profesionālo darbību arī tiem pedagogiem, kuri projekta ietvaros pretendējuši uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm. Šiem pedagogiem ir dota iespēja pretendēt uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi.  

 

 5.     4. un 5. pakāpes pretendentiem papildus iesniedzamās dokumentālo apliecinājumu kopijas:

 

4. pakāpei Kritērijs: „Mentora/prakses vadītāja/lektora/multiplikatora/meistarklases vadītāja darbība”. Šī kritērija apliecinājumi:

 • mentora darbībai – sertifikāts, apliecība;
 • pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanai – izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija;
 • lektora pieredzei un darbībai – izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu;
 • multiplikatora darbībai – sertifikāts, apliecība.

 

5. pakāpei 1. kritērijs: „Mentora/prakses vadītāja/lektora/multiplikatora/meistarklases vadītāja darbība”. Šī kritērija apliecinājumi:

 • mentora darbībai – sertifikāts, apliecība;
 • pedagoģiskās prakses/meistarklases vadīšanai – izziņa, apliecinājums, izraksts, līguma kopija;
 • lektora pieredzei un darbībai – izziņa, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu un mērķauditoriju – pedagogu tālākizglītība; apliecinājums, norādot vadīto stundu skaitu, semināru skaitu, mērķauditoriju – pedagogi; izraksts/līguma kopija, uzrādot līguma priekšmetu;
 • multiplikatora darbībai – sertifikāts, apliecība.

 

2.kritērijs: Apliecinājumi sadarbībai ar valsts līmeņa institūcijām izglītības jomā”, tostarp sadarbībai ar Valsts izglītības satura centru (VISC; ISEC), Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūru (VIKNVA), Profesionālās izglītības centru (PIC), Valsts jaunatnes iniciatīvu centru (VJIC), Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļu. Šī kritērija apliecinājumi:

 • eksperta, ārštata metodiķa, bērnu un jauniešu nometņu vadītāja darbībai – sertifikāts, apliecība;
 • dalībai komisijās, darba vai ekspertu grupās, padomēs – izziņa, izraksts, rīkojuma kopija, līguma kopija.

 

6. Dokumentu iesniegšana

 • Pedagogiem, kas 2013./2014. mācību gadā pretendēs uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm, no 2013. gada 5. septembra līdz 2013. gada 10. septembrim iesniegt Valkas novada Izglītības pārvaldē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas nov., LV 4701, 27. kab., noteiktas formas pieteikumu.  Pieteikuma forma pielikumā pieteikums IP kvalitates pakapei.

 

Pirms pieteikuma iesniegšanas, pedagogam ir  pienākums iepazīties ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas materiāliem, kas ievietoti Izglītības un zinātnes mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem/PPDKN.html

 • 4. kvalitātes pretendentiem papildus iesniedzams vismaz viens apliecinājums.
 • 5. kvalitātes pretendentiem papildus iesniedzami vismaz 2 apliecinājumi (viens atbilstošs 1. kritērijam un viens atbilstošs 2. kritērijam)

 

Vairāk informācijas Ramona  Lapiņa 64707501,29379355 ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv


Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.