23.11.2012
Valkas novada dome izsludina konkursu uz Valkas novada stipendijām

Konkursā aicināti piedalīties studējoši Valkas novada jaunieši. 1.    Stipendiju piešķiršanas mērķis: 1.1.    rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes 1.2.    veicināt Valkas novada studējošo jauniešu atgriešanos strādāt novadā 2.    Valkas novada dome 2012./2013.studiju gadā piešķir: 2.1.    vienu stipendiju logopēda specialitātē studējošam studentam 2.2.    vienu stipendiju sociālā pedagoga specialitātē studējošam studentam 2.3.    vienu stipendiju mūzikas skolotāja specialitātē studējošam studentam 3.    Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz Valkas novada Izglītības pārvaldē šādi dokumenti: 3.1.    domei adresēts personīgs iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, deklarētā dzīvesvieta, augstskola un fakultāte, studiju programma, iegūstamā kvalifikācija, studiju uzsākšanas gads; 3.2.    iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopija; 3.3.    izziņa no augstskolas par pretendenta uzņemšanu studiju programmā (1.kursa 1.semestrī); 3.4.    izziņa no augstskolas par pretendenta studiju plāna/programmas izpildi (izņemot 1.kursa 1.semestri); 3.5.    pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju beigšanas ar Valkas novada pašvaldību vai tās izraudzītu darba devēju. 4.    Vērtēti tiek tikai tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” izvirzītajām prasībām. 5.    Dokumenti jāiesniedz Valkā, Beverīnas ielā 3, 29.kabinetā līdz 2013.gada 2.janvārim. Noteikumi Nr.2 "Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem" Ar Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumiem Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” var iepazīties: •    Valkas novada mājas lapā www.valka.lv – pašvaldība – domes sēžu materiāli •    Valkas novada Izglītības pārvaldē, Beverīnas ielā 3, Valkā •    Valkas novada domes Personāla nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.