21.01.2020
Kultūra novadā - 2019

2019. gadā Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļa plānojot savu darbību, tika noteiktas prioritātes, pamatojoties uz kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai tika pakārtota arī Izglītības un kultūras daļas darbība budžeta gada ietvaros. Darba efektivitātes un plānošanas pilnveidei tika izmantota, interneta vidē, visu novada izglītības, kultūras, sporta un jauniešu pasākumu plānotājs, kas ir funkcionāls un pārskatāms. 

 

Novada kultūras iestādes – kultūras centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus. Kultūras iestādēs darbojās amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā četrdesmit četri ar četri simti deviņiem dalībniekiem.  Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos pasākumos.

 

Novada amatiermākslas kolektīvi darbojās pamatojoties uz Valkas novada domes nolikumu par “Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbību”.

 

Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika tautas mūzikas kapelu, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates- konkursi.

 

Deju kolektīvu vadītājiem notika Profesionālās kompetences pilnveides kursi.

 

Novada kultūras iestādes – kultūras centri  veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus (novadā kopumā ap 499 pasākumi, kurus organizēja KN/TN un IKS nodaļas Izglītības un kultūras daļa), kuri bija strukturēti dažādu auditoriju interešu apmierināšanai. Tos apmeklējuši 41432 interesenti.

 

2017. gada 2. februārī Valkas novada domes sēdē tika pieņemta “Valkas novada kultūras attīstības programma 2016.-2022. gadam”.

 

Kultūras jomā kā galvenie veicamie uzdevumi 2019. gadā tika izvirzīti Jāņa Cimzes 205 dzimšanas diena - Igauņu un latviešu koru diena un Vislatvijas Lāčplēša ordeņu kavalieru mazbērnu saiets. Latvijas Kultūras ministrija šiem pasākumiem piešķīra EUR 44600.

 

Nemateriālā kultūras mantojuma Nacionālajā saraksta ierakstīta “Dubultauduma šatieru segu aušana Ziemeļvidzemē”. Vidzemes plānošanas reģiona Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019 piešķīrusi šim projektam EUR 1055. Bibliotēka darbības diviem projektiem Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra EUR 1100.

 

Kultūrizglītības jomā realizējām, 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumus”. 2019. gada tēma: ““Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”.

 

Lasījumā piedalījās ar savām pārdomām Evija Papule – 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre. Tēma “Svarīgi par izglītību Latvijā”.

 

Viesturs Celmiņš - sociālantropologs. Viņš ir bijis Fulbraita stipendiāts Ņūskūlas Universitātē Ņujorkā un ESRC stipendiāts Kembridžas universitātē. Šobrīd veic pētījumus pilsētu plānošanas jomā, kā arī lasa lekcijas Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Tēma “Skola un pilsētvide.”

 

Inga Dreimane Mg. psych. Tēma “21. gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi”.

 

2014. gada 26. jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas nodibināšanu. Nolikumā teikts: “Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā…”

 

Balvas piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2019. gadā piešķirt bijušajai latviešu valodas un literatūras skolotājai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, šobrīd Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei.

 

Turpinājās novada kultūras iestāžu speciālistu profesionālo zināšanu pilnveidošana apmācības kursos un pieredzes apmaiņas braucienos pie kolēģiem Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Aivars Ikšelis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.