05.01.2018
Par projekta “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā” īstenošanu

Izstrādātais projekts “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!”, tika iesniegts biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.3. rīcībai "Kultūras un tradīciju kopšana", laikā līdz 2017.gada 27.aprīlim un guva apstiprinājumu.

 

Lai padarītu tautas namu modernāku un par tajā notiekošajiem pasākumiem būtu viegli pieejama informācija visiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem, iegādāta LED skrejošā rinda, kurā tiek parādīta informācija par visiem pasākumiem, aktualitātēm, pareizu laiku un gaisa temperatūru, kā arī atrašanās vieta. Līdz šim diennakts tumšajā laikā izliktās afišas nevarēja izlasīt, kā arī ziemas mēnešos reklāmas stenda stiklus bieži klāja ledus kārtiņa.

 

Vijciemā, visu paaudžu cilvēki piedalās pašdarbības kolektīvos, ir iegādāti tērpi dejošanai, bet bija nepieciešamas deju kurpes. Kurpes ir izgatavotas deju grupām “Vijolītes” un “Virāža”.

Projekta mērķis ir saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot Vijciema pagasta deju kopu "Vijolītes" un "Virāža" izaugsmi, radot iespēju ieinteresēt jaunus dalībniekus.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1835,57 no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums.

 

Informāciju sagatavoja:

Vita Bērziņa,

Vijciema Tautas nama vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.