29.06.2022
Apvienotā finanšu un saimniecisko lietu darba kārtība (29.06.2022.)

2022.gada 29.jūnijā

Sēde sasaukta plkst. 15.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

1. Par nomas un apbūves tiesību izsoles nolikuma apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas ielā 31

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

2. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

3. Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

4. Par Valkas novada dzīvnieku patversmes dzīvnieku mikročipēšanas izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

5. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

6. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “MALVIL”

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

7. Par projekta “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” konkursa nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Romina Meļņika, Jaunatnes lietu speciāliste

 

8. Par grozījumu izdarīšanu 2022.gada 15.marta Valkas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.66 “Par ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 5.§)

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

9. Par pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās izmitināšanas vietas maksas noteikšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

10. Par adrešu piešķiršanu pašvaldības īpašumā esošajām izmitināšanas vietām Domes bulvārī 3 un Semināra ielā 25A, Valkā

Ziņo – Vents Armands Krauklis, pašvaldības domes priekšsēdētājs

 

11. Par saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2022.gada budžets”” apstiprināšanu

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.