20.01.2022
Apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un sporta komiteju ārkārtas sēdes darba kārtībā (25.01.2022.)

2022.gada 25.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 13:00

Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.

 

Darba kārtība:

1. Biedrības “VBK LOTOS” iesnieguma izskatīšana.
Ziņo
Raivis Graņics, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Sporta un jaunatnes lietu
daļas vadītājs


2. Par Administratīvi juridiskās nodaļas reorganizāciju.
Ziņo Ainārs Zābers, izpilddirektors


3. Par Attīstības un plānošanas nodaļas reorganizāciju.

Ziņo Ainārs Zābers, izpilddirektors


4. Valkas novada pašvaldības administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


5. Atlīdzība par Valkas novada pašvaldības domes deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.

Ziņo Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas jurists


6. Par Valkas novada pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītāju un darbinieku apdrošināšanu.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


7. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai investīciju projektu realizēšanai un infrastruktūras
objektu būvniecībai.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


8. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu budžeta un finanšu vadībai.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


9. Par konceptuālu atbalstu transportlīdzekļu iegādei operatīvā nomā.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


10. Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajām dotācijām no Valkas novada pašvaldības 2022.gada
budžeta.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


11. Par papildpaju iegādi Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme”.

Ziņo Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas jurists


12. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Valkas novada pašvaldības 2022.gada budžets” apstiprināšanu.

Ziņo Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.