10.12.2021
Atgādinām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Atgādinām, ka līdz 2021.gada 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem, pilsētu un ciemu teritorijās, savas iekārtas ir jāreģistrē vietējā pašvaldībā. Reģistrs palīdzēs apzināt vides piesārņojuma riskus, kā arī pašvaldībām plānot ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu to teritorijā.

 

Ar 2019.gada 1.augustu stājās spēkā jauni Valkas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” (turpmāk - Noteikumi), kas papildina 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

 

Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (“sausās tualetes”) Valkas pilsētā un Valkas novada Lugažos, Sēļos, Ērģemē, Kārķos un Vijciemā, un minētajām personām līdz 2021.gada 31.decembrim Valkas novada pašvaldībai ir jāiesniedz aizpildīts decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums, kas ir pieejams ŠEIT.

 

Aizpildīto reģistrācijas anketu nepieciešams iesniegt Valkas novada pašvaldībai vai Komunālās saimniecības nodaļai. To iespējams iesniegt, atstājot apliecinājumu pašvaldības pastkastītē Beverīnas ielā 3, Rīgas ielā 22, un Valkas novada pagastu pārvaldēs.

 

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties:

  • Valkas pilsētā - pie Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Daiņa Lapiņa, tālr.nr. 26333453, e-pasts: dainis.lapins@valka.lv,
  • Valkas pag. - pie pagasta pārvaldes vadītājas Ligitas Sīmanes, tālr.nr. 29459171, e-pasts: ligita.simane@valka.lv,
  • Ērģemes un Kāŗku pag. - pie pagastu pārvalžu vadītāja Pētera Pētersona, tālr.nr. 26280656, e-pasts: peteris.petersons@valka.lv,
  • Vijciema un Zvārtavas pag. - pie pagastu pārvalžu vadītāja Valda Šaicāna, tālr.nr. 25740772, e-pasts: valdis.saicans@valka.lv.

 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums (.docx)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.