23.10.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (26.10.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 26. oktobrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

 

1. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 12., 14., 32., 43., 47., 61., 62.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

3. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam “Kokneses fonds”.

Ziņo - Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

4. Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagastā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

5. Par izcenojumu apstiprināšanu sadzīves kanalizācijas un notekūdens krājrezervuāru izvešanai ar specializēto transportu Valkas novadā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.9, 6.§) “Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7. Par transporta izdevumu segšanu Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajai draudzei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

8. Par finansiālu atbalstu Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolēniem dalībai "Ģitāristu sesija 2017".

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

9. Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.88-v “Par komandējumu uz Tbilisi” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

10. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

11. Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

12. Par projekta „Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

13. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

14. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Līga Šķepaste, Būvvaldes arhitekte

15. Par pasākumu jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

16. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 54, Valkā atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

17. Par izsoles rezultātu par dzīvokļa Valkas pagastā “Saule 4”-2 un nedzīvojamas telpu grupas “Saule 4”-700, apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

18. Par neapbūvētu zemes gabalu Valkā, Parka ielā 14 un Parka ielā 14A atsavināšanas ierosinājumu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

20. Par stipendijas piešķiršanu B.L.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

21. Par stipendijas piešķiršanu E.R.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

22. Par stipendijas piešķiršanu I.B.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

23. Par stipendijas piešķiršanu Z.Z.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

24. Par stipendijas piešķiršanu E.C.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

JĀIEROSINA:

 

25. Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas 1.stāva telpu, Semināra ielā 21, Valkā izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

26. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Sēdes slēgtā daļa:

27. Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                (personiskais paraksts)                          V.A.Krauklis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.