26.06.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (29.06.2017.)

Sēde sasaukta pulksten 10.00,

Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē

 

1. Par automašīnas Volkswagen LT46 pārdošanu.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

2. Par grozījuma Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra nolikumā Nr.1 "Par tirdzniecību tirgū “15.Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

3. Par finansiālu atbalstu pieredzes braucienam uz Baltkrieviju.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemes gabalu Valkā, Parka ielā 4B un nodošanu īpašumā.

Ziņo – Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja

5. Par izīrētā dzīvokļa Valkā, Tālavas ielā 7, dzīvoklis 20, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja

6. Par centralizētā tīklā piegādātas siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7. Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

8. Par Biedrības “Nigestes amatniecības nams” iesniegumu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

9. Valkas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšana.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

10. Par finansiālu atbalstu AWARD dalībnieces braucienam uz Slovēniju.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

11. Par transporta piešķiršanu Latvijas simtgades projekta “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” īstenošanai.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

12. Par finansiālu atbalstu starptautiskajai bērnu orķestra nometnei.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

13. Par finansiālu atbalstu projektam “Kas pagātni pētī, nākotni svētī”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

14. Par piedāvājumu iegādāties grāmatu “Mēs – Latvijas patrioti”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

JĀIEROSINA:

15. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada domes katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrādei un būvdarbiem – ārkārtas seku neatliekamai novēršanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

16. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

17. Par grozījumu Valkas novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmuma „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 2.pielikumā.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

18. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

19. Par atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

20. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.