18.09.2015
Dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nekustamo īpašumu

Valkas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nekustamo īpašumu: Valkā, Rūjienas ielā 31, kadastra numurs 9401 008 0377, kas sastāv no zemesgabala 35294m2, biroja ēkas 2386,7m2 ar palīgbūvēm.  Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā un elektroniski mājas lapāwww.valka.lv sadaļā „Aktualitātes. Domes paziņojumi”.

Izsolāmo nomas objektu un dokumentāciju var apskatīt, laiku iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu  Gunti Bašķi, t:29431717.

Pieteikumu reģistrācija – Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 14.08.2015. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707482.

Izsole notiks 14.08.2015. plkst. 14:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

Izsoles sākuma – nosacītā nomas maksa EUR 1920.00. Reģistrācijas maksa EUR 30.00, un nodrošinājums EUR 1000,00 jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.”

Izsoles noteikumi: Rūjienas_31_izsole

Nepadzīvojamo telpu un zemes nomas līgums

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.