01.04.2015
Dome izsludina rakstisku izsoli

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, nomu bez apbūves tiesībām:

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Platība (ha)

Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR

9466 005 0072 Salas 7.29

6.9

48.00
9466 009 0158 Ezeriņi 6.0

5.5

41.68
9466 001 0081 Garauži 2.3

2.3

13.74

Izsole notiek par katru zemes gabalu atsevišķi. Katrs pretendents var pieteikties uz vienu vai vairākiem zemes gabaliem.

Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā par katru no zemes gabaliem, uz kuru tiks iesniegts pieteikums.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 22.aprīlī plkst.10:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem, ja nomas maksa ir augstāka par nosacīto nomas maksu, vai uz vienu gadu, ja nomas maksa ir zemāka par nosacīto nomas maksu.

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā līdz 22.aprīļa, plkst 9:00, (tālr. 647 07499, e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv,

Pieteikumi jāiesniedz Valkā, Beverīnas ielā 3, 16.kabinetā, darba dienās līdz 2015.gada 22.aprīļa plkst. 9:00.

Iepazīties ar Nomas objektu izvietojumu var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499.

Izsoles_noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.