26.03.2018
Domes sēdes darba kārtība (29.03.2018.)

Sēde sasaukta 2018. gada 29. martā , plkst. 10.00 

 

Darba kārtība :

1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra Nr.94010050022, pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs

 

3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

5. Par SIA “Valdis” iesniegumu par zemes gabala Valkā, Ausekļa ielā 54, nomas līgumu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

6. Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

7. Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos”

 

8. Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

9. Par Biedrības “Valkas sporta internāts” iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

10. Par Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

11. Latviešu Strēlnieku apvienības iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

12. Par grāmatas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta kavalieri” izdošanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

13. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrības” lasīšanas veicināšanas programmas “Pašiem mazākajiem” finansiālu atbalstu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

14. Par Kārķu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

15. Par Vijciema sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

16. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

17. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums”.

Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece

 

18. Par biroja telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

19. Par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Kārķu pagastā “Lidijas” atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

20. Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Nākotnes iela 2” atsavināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

21. Par izīrēta dzīvokļa Ērģemes pagastā, “Austrumi”, dzīvoklis 3, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

22. Par nekustamā īpašuma Valkas pagasts, Lugaži, “Kļaviņas”, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkas pagastā.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

23. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

IEROSINĀŠANAI

 

24. Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs

 

25. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

26. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2018.gadam.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

27. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.