23.01.2012
Dzimtsarakstu nodaļas 2011. gada veikuma apkopojums

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2011.gadā
2011. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 240 civilstāvokļa aktu reģistri: 73 dzimšanas, 29 laulības un 138 miršanas reģistri.
Veikti 99 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda, uzvārda maiņas lietas. Sagatavota un izsniegta 381 stingrās uzskaites ģērboņapliecība un 219 izziņas un izraksti. Iekasēta valsts nodeva 372 lati.

Dzimšana
2011. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 73 dzimšanas reģistri ( par 6 mazāk kā 2010. gadā). Piedzimusi 31 meitenīte un 42 zēni. 29 bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 33 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 2 dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav. 33 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 6- trešie, 8- ceturtie, 2 piektie; ir arī kuplākas ģimenes- vienā sagaidīts sestais, vienā- astotais un vienā desmitais bērniņš! 37 jaundzimušo dzīvesvieta deklarēta Valkas pilsētā, 9- Valkas pagastā, 8- Ērģemes pagastā, 5- Kārķu pagastā, 4- Vijciema pagastā, 1- Zvārtavas pagastā, 9- citās pašvaldībās. Visvairāk jaundzimušo reģistrēts vasaras mēnešos- jūlijā- 9, maijā, jūnijā un augustā- pa 7, vismazāk janvārī, kad piedzima tikai 3 bērniņi.
Zēniem vispopulārākais vārds šajā gadā ir Madars- to vecāki saviem dēliem izvēlējušies 3 reizes; pa 2 reizēm dzimšanas apliecībās ierakstīti Daniels, Deivs un Rainers. Astoņiem zēniem vecāki izvēlējušies dot divus vārdus.
Meitenēm ļoti izteikta populārākā vārda šajā gadā nav. Divas reizes doti vārdi: Elīza, Emīlija, Alise. Divi vārdi doti 8 meitenēm.
Miršana
2011. gadā nedaudz samazinājies mirušo skaits- reģistrētas 138 miršanas, kas ir par 10 mazāk kā 2010. gadā. Miruši 73 vīrieši, 65 sievietes. Diemžēl ir 2 zīdaiņu miršanas gadījumi. Mirušo vidējais vecums Valkas novadā vīriešiem ir 66 gadi, sievietēm- 77 gadi. Vecuma grupā no 41- 50 gadiem miruši 13 cilvēki- visi vīrieši, liels mirušo vīriešu īpatsvars arī vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 18 mirušie. Sievietes vairāk mirušas vecumā no 71- 90 gadiem- 54 jeb 70 % no mirušo skaita.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis maija (16), septembra (14) un oktobra (16) mēnešos, savukārt vismazākais – februārī (7) un decembrī (8).

Dabiskais pieaugums- ar mīnusa zīmi
Demogrāfiskā situācija novadā 2011.gadā nav uzlabojusies, bet turpinājusi pasliktināties- dabiskais pieaugums bijis negatīvs, t.i. mirstība par 65 pārsniedza dzimstību.

Laulība
2011. gadā Valkas novadā laulību reģistrējuši 29 pāri, kas ir par 3 pāriem mazāk kā 2010. gadā. 5 gadījumos laulība reģistrēta ar citas valsts pilsoni, vienā gadījumā samazināts likumā noteiktais laulības vecums 16 gadīgai līgaviņai. Pirmajā laulībā stājušies 24 vīrieši un 26 sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 4 vīrieši un 3 sievietes, kāds kungs „sievu apņēmis” trešo reizi. Jaunākajam līgavainim bija 20 gadi, vecākajiem – 71 un 77 gadi. Jaunākajai līgavai bija 16 gadi, vecākajām – 68 un 69 gadi. Maģiskajā datumā- 11.11.11. sareģistrēti trīs pāri!
Turpina pieaugt šķirto laulību skaits- atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 33 reģistros (2010.g. – 30). Pieaugums varētu būt skaidrojams ar to, ka kopš 2011.gada sākuma šķirt laulību var ne tikai tiesā, bet arī pie notāra.

Ceremonijas un svētki
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā rīkotas arī svinīgas bērnu dzimšanas reģistrācijas un kāzu jubileju ceremonijas, pirmo reizi tika noorganizēts svinīgs novada Zelta kāzu pasākums, kurā piedalījās 12 pāri. Par šo pasākumu saņēmām labas atsauksmes, tādēļ plānojam tādu rīkot arī šovasar. Atgādinām, ka dalība pasākumā- bez maksas! ZELTA PĀRUS, KAM SKAISTAIS NOTIKUMS GAIDĀMS UN ATZĪMĒJAMS ŠAJĀ – 2012.GADĀ, AICINĀM ATSAUKTIES LĪDZ MAIJA BEIGĀM!

Mēs esam ieinteresēti gan apzināt savas stiprās ģimenes, priecāties par katru Valkas novadā dzimušo un reģistrēto bērniņu, gan veidot un uzturēt jaunas tradīcijas, kas nostiprinoties kļūs mīļas un nepieciešamas. Šogad esam iecerējuši jaunumu- par godu Starptautiskajai ģimenes dienai BEZMAKSAS SVINĪGO LAULĪBU CEREMONIJU 12. MAIJĀ. Jaunajiem pāriem nebūs jāmaksā par svinīgo ceremoniju, bet tikai valsts nodeva – pieci lati, un šī bezmaksas laulību „ akcija” paredzēta pāriem, kuri nevēlas vai nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar daudziem viesiem, bet šo svinīgo brīdi grib pavadīt tikai ar saviem vedējiem un vistuvākajiem cilvēkiem. PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI- LĪDZ 11.APRĪLIM.

Dzīvesvietas deklarēšana
Kopš pagājušā pavasara Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par deklarēto dzīvesvietu. Pērn Valkas novadā savu dzīvesvietu piedeklarējušas 495 personas, t.s. Valkā 296, Ērģemes pagastā- 24, Kārķu pagastā 51, Valkas pagastā 41, Vijciema pagastā 32, Zvārtavas pagastā- 51.
41 personai anulēta deklarētā dzīvesvieta.
Personām un iestādēm izsniegtas 265 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Māra Zeltiņa,
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.