11.09.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (14.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 14.septembrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par sertificētu kursu apmaksu Valkas novada Bāriņtiesas darbiniekiem.

Ziņo – Sandra Lauciņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

 

2.   Par finansējuma piešķiršanu Valkas pūtēju orķestrim.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

3.    Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 22., 35., 62. un 65.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2020.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

6.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sabiedrisko kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

7.   Par nekustamo īpašumu nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

8.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.