11.11.2022
Finanšu komitejas darba kārtība (14.11.2022.)

2022.gada 14.novembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

 

Darba kārtība:

1.     Par finansiāla atbalsta sniegšanu ***

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2.     Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

3.     Par nomas līguma pārjaunošanu par telpu nomu Valkā, Rīgas ielā 24

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

4.     Par grozījumiem Būvvaldes darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā

Ziņo – Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs - būvinspektors

 

5.     Par SIA “Pedelīte” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Ainārs Zābers, izpilddirektors

 

6.     Par izdevumu palielināšanu Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes struktūrvienībām

Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājs

 

7.     Par grozījumiem Domes vadītāja un administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā un Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku amata vietu un darba samaksas sarakstā

Ziņo – Ainārs Zābers, izpilddirektors

 

8.     Par Valkas novada pašvaldības saistošo noteikumu  “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Valkas novadā” projekta izskatīšanu

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

9.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 "Par pašvaldības nodevām Valkas novadā"

Ziņo – Jānis Vindēls, Nekustamo īpašumu speciālists

 

10.  Par dokumentu pāvaldības noteikumu apstiprināšanu Valkas novada pašvaldībā

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

11.  Par Iepirkumu organizēšanas noteikumu apstiprināšanu

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

12.  Par Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

13.  Par grozījumiem saistošajos noteikums “Pašvaldības nolikums”

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

14.  Par pārdēvēto ielu plāksnīšu nosaukumu maiņas apmaksas kārtību iedzīvotājiem

Ziņo – Ieva Bērziņa, Juridiskās nodaļas vadītāja

 

15.  Par izsoles noteikumu apstiprināšanu uz nomas objektu Valkā, Rūjienas iela 31

Ziņo – Lāsma Engere, Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece zemes pārvaldības jautājumos

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.