12.06.2020
Finanšu komitejas darba kārtība (15.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagastu traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

3.   Par Valkas novada Valkas pagasta traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

4.   Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

5.   Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošanai.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

6.   Par aktualizētā Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

7.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes vienības nomu Ērģemes pagastā “Atvasiņas”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

8.   Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Latnieki” atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

9.   Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabala nomu Valkā “Avotiņi 2”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 21. un 22.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

11. Par līdzmaksājumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

12. Par līdzmaksājumu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņiem.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

13. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

14. Par Valkas novada pašvaldības gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo – Ivo Leitis, Sabiedrisko attiecību speciālists

15. Par noteikumu Nr.__ “Debitoru parādu administrēšanas kārtība Valkas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

16. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajam ūdensvadam un sadzīves kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

17. Par izsoles rīkošanu autobusam MAN MARBUS B4080.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.