17.01.2022
Finanšu komitejas darba kārtība (17.01.2022.)

2022.gada 17.janvārī

Sēde sasaukta plkst. 15:00

Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.

 

Darba kārtība :

1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2022.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2022./2023.mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par Valkas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 31 “Par Valkas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

 

4. Par “Latvijas vīru biedrības” iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

 

5. Par Valkas novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Ziņo - Jānis Vindēls, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs

 

6. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

7. Par Administratīvi juridiskās nodaļas reorganizāciju

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

8. Par Attīstības un plānošanas nodaļas reorganizāciju

Ziņo – Ainārs Zābers, novada pašvaldības izpilddirektors

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.