17.09.2021
Finanšu komitejas darba kārtība (20.09.2021.)

2021. gada 20. septembrī

Sēde sasaukta plkst. 15.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:

1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 33. pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks,Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.     Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks,Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.     Par projekta “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes zemes vienībā "Žurbi”” izstrādi un iesniegšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

 

4.     Par ceļa „Pedele – Kalnbundas” nodošanu Valsts mežu apsaimniekošanā.

Ziņo Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 

 

5.     Par dzīvokļu īpašumu „Vecrāmji 1”, Valkas pagasts atsavināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 

 

6.     Par Valkas komunālās saimniecības nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

7.     Par apkures maksas noteikšanu grupas dzīvokļu ēkai Tālavas ielā 33, Valkā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

8.     Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2021. gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

9.     Par Valkas pagasta traktortehnikas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

10.  Par Valkas pagasta autobusa IVECO 50C18 izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

11.  Par Ērģemes pagasta autobusa Mercedes Benz Sprinter 519 CDI izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

12.  Par Valkas pilsētas autotransporta nodaļas mikroautobusa Renault Trafic izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

13.  Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Lucīši”, nomu

Ziņo – Jānis Vindēls, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

14.  Par iesnieguma izskatīšanu par saistošo noteikumu izstrādi azartspēļu ierobežošanai Valkas novada teritorijā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

15.  Par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2021. gada 6. jūlija rīkojuma Nr.4.7/21/64 “Par Valkas pirmsskolas izglītības iestādes Ausekļa ielā 44, Valkā virtuves telpu un iekārtu nomas maksas apstiprināšanu” apstiprināšanu un faktiskās nomas maksas piemērošanu.           

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

16.  Par izmaiņām Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

Ziņo – Andris Gindra, Darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists

 

17.  Par Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Andris Gindra, Darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists

 

18.  Par grozījumiem 2019. gada 28. februāra Noteikumos Nr.1 “Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu”.

Ziņo – Arita Ārgale, Personāla nodaļas vadītāja

 

19.  Par pasažieru autobusa Neoplan N312K, reģ.nr. KF-4974 pārdošanu rakstiskā izsolē.

Ziņo - Gints Stālmeisters, Valkas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

20.  Par iesnieguma izskatīšanu par saistošo noteikumu "Par vietām Valkas novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles" apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada pašvaldības deputāts, Finanšu komitejas loceklis

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.