11.04.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (12.04.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 12.aprīlī plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība:

1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”.

Ziņo – Skaidra Smeltere, folkloras deju kopas “Sudmaliņas” vadītāja

2.Par projekta “Valkas – Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

3.Par projekta “Medību kluba saieta nama teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

4.Par Valkas Siltumapgādes nodaļas siltumtīklu uzpildīšanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

5.Par Valkas novada dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6.Par Valkas pagasta Lugažu muižas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7.Par Ērģemes pagasta Turnas tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

8.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

9Par Valkas novada domes 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

10.Par transporta nodrošināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

11.Par pagastu bibliotēku vadītāju darba samaksu.

Ziņo – Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

12.Par nepieciešamību noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām par daļu no zemes gabala Valkā, Rīgas iela 7.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

13.Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

14.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.