12.10.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (13.10.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 32.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

4. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 14. un 61.pielikumā.

Ziņo - Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

5. Par papildus finansējuma piešķiršanu Valkas pagasta pārvaldei.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

6. Par finansējuma piešķiršanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

7. Par ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagastā.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

8. Par Valkas novada Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas sadzīves kanalizācijas un notekūdens krājrezervuāru izvešanas ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.9, 6.§) “Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

10. Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

11. Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

12. Par transporta izdevumu segšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

13. Par finansiālu atbalstu Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolēniem dalībai "Ģitāristu sesija 2017".

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

14. Par saistošo noteikumu Nr._ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

15. Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2017.gada 3.oktobra rīkojuma Nr.88-v “Par komandējumu uz Tbilisi” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

16. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

17. Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

18. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.