10.11.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (13.11.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.novembrī plkst.16:30, Beverīnas ielā 3, Valkā, 2.stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Ingra”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

2. Par telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Ērģemē.

Ziņo – Jānis Krams, Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

3. Par projekta “Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

4. Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

5. Par projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

6. Par vieglās pasažieru automašīnas ar kravas kasti VW transporter pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

7. Par minerālmēslu kaisāmā TI-1 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

8. Par kravas pašizgāzēja GAZ 3507 pārdošanu par brīvu cenu.

Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja

9. Par pabalsta piešķiršanu I.L.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

10.Par pabalsta piešķiršanu U.V.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

11.Par Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes izveidošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

12. Par Valkas novada Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes izveidošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

13. Par Valkas pagasta pārvaldes likvidēšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

14. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.