15.09.2016
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (16.09.2016.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 16.septembrī pulksten 13.00. 

 

Darba kārtība :


1. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis


2. Par divu koka šķūņu Austras ielā 10, Valkā nojaukšanu.
Ziņo – Inese Vehi, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja


3. Par atbalstu dalībai Valgas/Valkas muzeju kopprojektā.
Ziņo - Viktorija Maļukova, Valkas novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe


4. Valkas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” iesnieguma izskatīšana.
Ziņo – Laila Ozoliņa, Valkas PII “Pasaciņa” direktore


5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 25., 27., 32., 41., 54., 58.pielikumā.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


6. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


7. Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2016./2017.mācību gadā.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


8. Par finansējuma piešķiršanu Valkas speciālās pirmsskolas izglītības iestādei “Pumpuriņš”.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


9. Par grozījumu 2011.gada 29.septembra Noteikumos Nr.6 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās pamata un vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”.


Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
10. Par ceļa, Vijciema pagastā “Vijmeži – Kalmes”, izslēgšanu no bilances.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


11. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu Valkā, Ausekļa ielā 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


12. Par nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas ielā 67 nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste


13. Par nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 5 nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste


14. Par “Ērģemes viduslaiku pils attīstības stratēģijas” apstiprināšanu.
Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


15. Par projektu “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”.
Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja


16. Par projektu „Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”.
Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja


17. Par projektu “Zaļā dzelzceļa līnija - bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma maršrutā”.
Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs


18. Par jaunas amata vienības izveidošanu.
Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors


19. Par piedalīšanos biedrības “Valkas sporta internāts” dibināšanā.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


20. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2016.gada savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

21. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Valkas pagasta pārvaldei.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

22. Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


23. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks


24. Par mācību maksas atmaksu Valkas novada bibliotēku vadītājiem.
Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs


25. Par 2016.gada Novadu dienu.
Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors


26. Informācija par tikšanos ar Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


27. Informācija par provizorisko pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2017.gadam.
Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs


28. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.