16.06.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (19.06.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 19.jūnijā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība :

1.Par finansējuma piešķiršanu Bērnu – jauniešu sporta skolai.

Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu – jauniešu sporta skolas direktore

2.Par dažādu darbu strādnieka likmi PII “Pasaciņa”.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

3.Par papildus finansējuma piešķiršanu Vijciema pagasta atdzelžošanas iekārtu apkopei un filtrējošā pildījuma maiņai.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

4.Vijciema pamatskolas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aīda Vītola, Vijciema pamatskolas direktore

5.Ozolu pamatskolas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

6.Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltummezgla iegādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

7.Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.

Ziņo - Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

8.Par grozījuma Valkas novada domes 2017.gada 23.februāra nolikumā Nr.1 "Par tirdzniecību tirgū “15.Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

9.Par Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja velosipēdu nomas maksas apstiprināšanu.

Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

10.Biedrības “Gadsimtu Griežos” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

11.Par finansiālu atbalstu pieredzes braucienam uz Baltkrieviju.

Ziņo - Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

12.Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz līdzvērtīgu zemes gabalu Valkā, Parka ielā 4B un nodošanu īpašumā.

Ziņo – Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja

13.Par izīrētā dzīvokļa Valkā, Tālavas ielā 7, dzīvoklis 20, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja

14.Par centralizētā tīklā piegādātas siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

15.Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

16.Par finansiālu atbalsta Nigestes amatniecības nama projektam “Simtgades bērni”.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

17.Valkas novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšana.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

18.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.