17.03.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (20.03.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 20.martā plkst. 14:00, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība:

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

2.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

3.Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Bērnu un jauniešu teātru festivālā “Teātra bumerangs”.

Ziņo – Kristīne Ganiņa, Bērnu un jauniešu centra “Mice” direktore

4.Par Vijciema pamatskolas sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

5.Par Valkas novada domei piederošās automašīnas Dacia Dokker KE7397 maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6.Par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas folkloras ansamblim “Nāburgi”” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

7.Par projekta “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

8.Par projekta “Dziedāsim latviskos tērpos” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

9.Par projekta “Tautas tērpu iegāde tautisko deju kolektīvam “Vendīgs”” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

10.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 29.pielikumā.

Ziņo – A.Poga, Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktora p.i.

11.Par grozījumu Valkas novada domes gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 31.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

12.Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no 2016.gada bilances.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

13.Par nekustamo īpašumu atzīšanu 2016.gada bilancē.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

14.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

15.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

16.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

17.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

18.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

19.L. B. iesnieguma izskatīšana par dzīvokļa privatizācijas pabeigšanu.

Ziņo – Ivita Aumeistere, Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs

20.Par projekta “Vijciema brīvdabas skatuve” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

21.Par projekta “Perkusiju un ģitāras nodarbību aprīkojums” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Inga Aleksejeva, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

22.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.