28.03.2012
Informācija iedzīvotājiem

Valkas novada dome informē, ka ar 2012.gada 1.aprīli stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kas nosaka, ka apbūvēta zemes gabala minimālā nomas maksa ir 10 latu gadā, bet sākot ar 2013.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa nosakāma 20 latu gadā.

Savukārt, neapbūvēta zemes gabala, pēc pašvaldības pieņemta lēmuma par zemes gabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nomas maksa tiek noteikta 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības. Svarīgi ņemt vērā, ka, ja līgums ir noslēgts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un nomas līgumā ir pielīgtas zemes gabala iznomātāja tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību, zemes iznomātājam šie līgumi ir jāgroza deviņu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un jānosaka nomas maksa šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.