10.12.2014
Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un nomas reģistru

Šā gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.

Ir noteikts, ka viena fiziska vai juridiska persona varēs iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemes, savukārt Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumi – ne vairāk par 5 ha.

Likumā ir izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiks pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.

  Nosacījumi
Fiziskai personai jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības veicējam
 • vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
 • ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no tās kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai
 • jābūt ieguvušai lauksaimniecisko izglītību
rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no iegādes
nevar būt nodokļu parādi
jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja
jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Juridiskai personai
 • vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
 • tās ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem
rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes izmantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu laikā no iegādes
 • vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbiniekam ir jābūt profesionālai izglītībai juridiskās personas darbības jomā, vai
 • vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz vienu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem
jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi
nevar būt nodokļu parādi
jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja
jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Minētos nosacījumus var neievērot tikai atsevišķos gadījumos, ja:

 • lauksaimniecības zemes ieguvēji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība kopā nepārsniedz 10 ha fiziskajām personām un 5 ha juridiskajām personām;
 • maksātnespējas procesā vai mantošanas ceļā iegūstamai lauksaimniecības zemei,
 • lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;
 • darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
 • zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tiesības.

Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz lauksaimniecības zemes atsavināšanu, personas joprojām varēs nomāt lauksaimniecības zemes, tomēr nomas līguma termiņš nedrīkstēs būt īsāks par pieciem gadiem.

Bez tam, likuma grozījumi paredz pašvaldībai pienākumu izveidot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru. Nomas līguma reģistrācija dos iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlas to pārdot. Valkas novadā šo reģistru uzturēs Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānošanas daļa.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, mēneša laikā līguma atvasinājums ir jāiesniedz Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļā – Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, vai jāvēršas tuvākajā pagasta pārvaldē, kuras darbinieki veiks nomas līguma skenēšanu vai kopēšanu, lai to nosūtītu reģistrēšanai.

Ja zemes nomas līguma atvasinājumu persona vēlas iesniegs pa pastu – tas jānosūta Valkas novada domei, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, elektroniski iesniedzot, jānosūta uz e-pasta adresi lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv. Tomēr personām, kuras izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektroniski, jāpatur prātā, ka jānodrošina iesniegto dokumentu un to atvasinājumu juridisko spēku atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma normām.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme (spiedoga veidā) uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājuma par reģistrēšanu Valkas novada Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāinformē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā no MK noteikumu “Par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” spēkā stāšanās dienas, ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms 2014. gada 1.novembra.

Valkas novada dome aicina lauksaimniekus uzsākt lauksaimniecības zemes nomas līgumus reģistrāciju!

Neskaidrību un jautājumu gadījumā Valkas novada dome lūdz zvanīt Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniecei Lāsmai Engerei, tālr. 647 07499, 29299595.

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniecei Lāsma Engere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.