28.03.2012
Informē Sociālais dienests

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka 2011.gada 30.decembrī ir stājušies spēkā LR likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” grozījumi. Likuma 12.panta 4.daļa nosaka, ka tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs  mēnešus pēc kārtas, pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības iesaistīt:

• darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Minētos pasākumus pašvaldībās, biedrībās vai nodibinājumos īsteno bez nolūka gūt peļņu. Pašvaldības sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
• darbos pašvaldības teritorijā, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku ar darbspējīgo klientu.

Saskaņā ar likuma 39.1pantu, pašvaldības sociālais dienests var pieņemt lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja konstatē, ka attiecīgais pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ, klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru. Lēmumu izpilda tiesu izpildītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta izpildrīkojumu.

Natālija Dubrovska,
Sociālā dienesta vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.