25.01.2023
Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā

 

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes platība, ha

Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13,4.§.)

Vidējā zemes nomas pamatmaksa gadā (euro) bez PVN

VALKAS PILSĒTA

9401 004 0012

Rīgas iela 84

3.4

61.00 euro/ha

207.40

9401 004 0240

Rīgas iela 88

1.4

61.00 euro/ha

85.40

ĒRĢEMES PAGASTS

9452 003 0095

Stabiņi

0.6942

Ne mazāk kā 59 euro/ha

40.96

9452 008 0313

Rītiņi

0.25

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

9452 011 0216

Lucīši

0.6

Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

36.11

KĀRĶU PAGASTS

9466 008 0032

Mežmalnieki

0.44

Pēc izvērtējuma – 62.10 euro/ha

28.00*

9466 009 0171

Vēveru stūris

0.0397

Pēc izvērtējuma – 54.60 euro/ha

28.00*

9466 009 0119

Mazvēveri

0.11

Pēc izvērtējuma – 47.10 euro/ha

28.00*

VALKAS PAGASTS

9488 014 0138

Astes

1.16

Ne mazāk kā 61  euro/ha

70.76

9488 010 0160

Brandas

0.52

Ne mazāk kā 61  euro/ha

31.72

9488 006 0407

Pabērzi

0.2

Ne mazāk kā 61  euro/ha

28.00*

9488 006 0408

Ķuži

0.2

Pēc izvērtējuma – 61.61 euro/ha

28.00*

VIJCIEMA PAGASTS

9492 004 0190

Sīļi

0.26

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

9492 004 0332

Kalni

0.29

Ne mazāk kā 59 euro/ha

28.00*

9492 004 0325

Bajāri

0.24

Pēc izvērtējuma – 60.18 euro/ha

28.00*

ZVĀRTAVAS PAGASTS

9496 008 0119

Apbūve, Nomas objekts Nr.3

3.0356

Pēc izvērtējuma – 53.13 euro/ha

161.28

*Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, zemesgabala minimālā nomas maksa gadā ir 28.00 euro bez PVN.

 

Ievērībai

1) Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:

  • ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
  • ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
  • bez būtiskiem uzlabojumiem;
  • zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.

Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no augstāk tekstā noteiktā, tad piemērojami nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:

 

N.p.k.

Raksturojošais  parametrs

Piemērojamā korekcija procentos

3.1.

Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

3.2.

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem

-15 %

3.3.

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+- 0,5 %

3.4.

Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav  piemērots lauksaimnieciskai darbībai (piemēram, Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

-40 %

2) Nomas maksa var tikt izmainīta arī, ja:

§  mainās iznomātā nekustamā īpašuma vērtība;

§  tiek mainīta zemes nomas maksu reglamentējošā likumdošana un ar to saistītie normatīvie akti;

§  tiek noteikti jauni nodokļi vai nodevas, ar ko tiktu aplikts nomas objekts vai nomas maksājumi.

 

!!!3) Ja (2) divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” uz minēto zemes gabalu vai to daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Vindēls

Juridiskās nodaļas

Nekustamo īpašumu speciālists

e-pasts: janis.vindels@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.