06.05.2022
Apstiprināts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS PAKALPOJUMU MAKSAS CENRĀDIS

 

2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību izsoli. Savukārt nomas maksa nosakāma pēc pašvaldības  domes apstiprināta zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža, kas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinuma par vidējo tirgus nomas maksu konkrētā pagastā. Lai nomas maksas apjoms pēc iespējas precīzāk atbilstu katra konkrēta iznomājamā zemes gabala kvalitātes un novietojuma rādītājiem, Valkas novada domes sēdē tika apstiprināti nomas maksas korekcijas koeficienti.

 

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātais nomas maksas cenrādis attiecināms tikai uz jauniem zemes nomas līgumiem, kas tiks slēgti vai pārslēgti pēc 2019.gada 1.oktobra un uz tām lauksaimniecības zemēm, kuras paredzēts izmantot saimnieciskai darbībai. Līdz 2019.gada 30.septembrim noslēgtiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksa aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām.

 

Tāpat iepriekšējā lauksaimniecības zemju nomas maksas aprēķināšanas kārtība paliek zemes reformas laikā neizpirktām lauksaimniecības zemēm, personiskām palīgsaimniecībām izmantojamām zemēm laukos, ciemos un pilsētā, ja šī zeme netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

 

APSTIPRINĀTI

ar Valkas novada domes 

2019.gada 26.septembra  sēdes  lēmumu

(sēdes protokols Nr.13.,4.§)

 

Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis

1.    Cenrādis piemērojams iznomājot Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošu, piekritīgu un pārvaldībā atrodošu lauksaimniecībā izmantojamu zemi, saimnieciskai darbībai.

2.    Iznomājot lauksaimniecībā izmantojamo zemi, piemērojamas šādas vidējās zemes nomas pamatmaksas gadā par vienu ha bez PVN pie šādiem iznomājamā zemes gabala parametriem:

  • ar labām vai apmierinošām piebraukšanas iespējām;
  • ar konfigurāciju un reljefu, kas piemērots lauksaimnieciskai darbībai;
  • bez būtiskiem uzlabojumiem;
  • zemes gabals nav meliorēts un nav pārmitrināts.

 

Pagasts

Vidējais LIZ zemes novērtējums kvalitātes ballēs

Nomas pamatmaksa gadā par 1ha EUR bez PVN

Ērģemes pagasts

36

59

Kārķu pagasts

38

60

Valkas pagasts

38

61

Vijciema pagasts

41

59

Zvārtavas pagasts

34

52

 

3. Ja iznomājamā zemes gabala parametri atšķiras no 2.punktā noteiktā, tad piemērojami šādi nomas maksu koriģējoši koeficienti procentos:

 

N.p.k.

Raksturojošais  parametrs

Piemērojamā korekcija procentos

3.1.

Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam

-10 %

3.2.

Zemesgabals aizaudzis ar krūmiem un piemērojams lauksaimniecībai tikai pēc attīrīšanas no tiem

-15 %

3.3.

LIZ zemes novērtējuma ballēs atšķirība no vidējā novērtējuma pagastā par katru balli

+- 0,5 %

3.4.

Zemes gabala konfigurācija un reljefs nav  piemērots lauksaimnieciskai darbībai (piemēram Gaujas palieņu pļavas, vai akmeņaini pauguri, aizsargājamās dabas teritorijas kurās ir ierobežota saimnieciskā darbība)

-40 %

 

4.      Minimālā nomas maksa par lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu gadā nedrīkst būt mazāka par EUR 28,00 bez PVN.

5.      Pārejas noteikumi:

5.1. Cenrādis piemērojams līgumiem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2019.gada 1.oktobra.

5.2. Līdz 2019.gada 1.oktobrim noslēgtiem līgumiem paliek spēkā konkrētā līgumā noteiktā nomas maksa aprēķina kārtība līdz līgumā norādītā darbības termiņa beigām.

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)              V.A.Krauklis

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.