24.10.2022
Paziņojums par zemes vienības Vijciema pagastā, “Rožzemītes”, pieejamību nomai lauksaimniecības vajadzībām

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām lauksaimniecības vajadzībām ir pieejama zemes vienība

 

Vijciema pagastā, “Rožzemītes”, kadastra apzīmējums 9492 004 0504, platība 0.35 ha. Zemes vienības izvietojuma shēma:

 

Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir nosakāma, saskaņā ar “Valkas novada pašvaldības īpašumā atrodošas, piekritīgas un pārvaldībā atrodošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 4.§.)): 28.00 euro gadā bez PVN.

 

Zemes vienība nomas līguma darbības laikā ir attīrāma no krūmiem un apauguma, kā arī no krūmu un apauguma saknēm, pielāgojot zemes vienību izmantošanai lauksaimniecībā, ievērojot zemes vienības aizsargjoslās noteiktos ierobežojumus, atbilstoši Valkas novada pašvaldības Teritorijas plānojumam.

 

Ja vēlaties pieteikties zemes vienības daļas nomai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski (fiziskām personām: ŠEIT, juridiskām personām: ŠEIT). Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

 

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista Jāņa Vindēla (Valka, Beverīnas iela 3, 15.kab.), tel. 64707499, 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv .

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.