25.01.2023
Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā

Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

KĀRĶU PAGASTĀ

“Dārziņi”

9466 005 0323

Nr.10

197.0

Nr.11

135,0

Nr.18

290,1

Nr.28

185,8

Nr.29

135,2

Nr.32

158,6

Nr.38

232.0

Nr.40

358,0

Nr.46

126,0

Nr.47

189,0

Nr.49

231,0

Nr.50

216,0

Nr.51

238,0

“Dārziņi”

9466 005 0359

Nr.54

755,0

Nr.67

126,0

“Dārziņi”

9466 005 0358

Nr.73

479,4

Nr.74

266,0

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

VALKAS PILSĒTĀ

Rīgas iela 88

9401 004 0240

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

Blaumaņa iela 4B

9401 005 0014

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

“Silmūrnieki”

9401 005 0525

Nr.1001

198.4

Nr.1002

290.0

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

Austras iela 8A

9401 008 0183

Nr.3

294.0

Purva iela 11

9401 003 0225

Nr.12

700,0

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

VALKAS PAGASTĀ

“Paksīši”

9488 010 0181

Nr.16-4

70,21

Nr.16-3

255,0

Nr.16-8

237,18

Iespēja arī vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

“Sēļi”

9488 010 0311

Iespēja vienoties par nepieciešamo platību sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Nomas objekts

Platība (m2)

VIJCIEMA PAGASTĀ

“Krustceles dārziņi”

9492 004 0458

Nr.11

345,5

Nr.13

500,0

Nr.14

300,0

 

Nomas maksa aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1. punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātās nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10 euro gadā.

 

Maksimālais nomas līguma termiņš 5 gadi.

 

Lai pretendētu uz sakņu (ģimenes) dārza nomu, Valkas novada pašvaldībā brīvā formā jāiesniedz iesniegums, kur norādīts Vārds, Uzvārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un vēlamā sakņu (ģimenes) dārza atrašanās vieta un platība.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jānis Vindēls

Juridiskās nodaļas

Nekustamo īpašumu speciālists

e-pasts: janis.vindels@valka.lv

Tel.64707499, 25749130

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.