04.08.2017
Izsludina rakstisku izsoli uz zemes gabalu “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0431, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”, daļu 1480m2 platībā.

 

Nomas līguma mērķis: esošā auto stāvlaukuma labiekārtošana un uzturēšana.

 

Nosacītā nomas maksa gadā: 2% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 0.07EUR/m2 gadā - EUR 103.60 (viens simts trīs euro un 60 cents) bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 30 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 14.septembra plkst.10:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 14.septembrī plkst.11:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt dabā tā atrašanās vietā. Sīkāka informācija mob.tālr.: +371 29431717

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.