04.08.2017
Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus Valkas pagastā

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kā vienotu izsoles objektu sekojošus nekustamos īpašumus Valkas novada Valkas pagastā:

 

1. “Saule 4”-2, K.Nr. 9488 900 0121, sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopīpašuma 207/1205 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0021) un sešām palīgēkām;

2. „Saule 4” - 700, K.Nr. 9488 900 0122, sastāv no neapdzīvojamas telpas Nr.700 ar kopīpašuma 382/1205 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 9488 012 0022) un sešām palīgēkām.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība. Sludinājumi. Izsoles”.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 26638683.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 13.09.2017. plkst. 12.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 14.09.2017. plkst. 10:00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 3640,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 364,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.”

 IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Informāciju sagatavoja:

Lāsma Engere

Valkas novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas

vadītājas vietniece

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.