02.01.2020
Paziņojums par apbūves tiesību izsoles rezultātiem “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi mutiska izsole apbūves tiesību objektam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,19.§) ir apstiprināti izsoles rezultāti un apbūves tiesības uz pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, “Cepļa pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, kopējā platība 13.4387ha (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0055 9277), daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, 3.0806ha, ir ieguvis SIA “TOLKA”, reģistrācijas Nr.40103541406.

 

Apbūves tiesību maksa gadā  - 62.00 EUR, bez PVN.

Apbūves tiesību līguma termiņš – 30 gadi.

Objekts nodots apbūves tiesību realizācijai, datu centra ar saules parka izveidei.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.