02.01.2020
Paziņojums par apbūves tiesību izsoles rezultātiem Zvaigžņu iela 7, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi mutiska izsole apbūves tiesību objektam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003, Zvaigžņu iela 7, Valka, Valkas novads.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,18.§) ir apstiprināti izsoles rezultāti un apbūves tiesības uz pašvaldībai piederošas zemes vienības Valkā, Zvaigžņu iela 7”, ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319, kopējā platība 0.5016ha (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.288), daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003,  0.0640ha platībā, ir ieguvis SIA “ALDAR LATVIA”, reģistrācijas Nr.40203010130.

 

Apbūves tiesību maksa gadā  - 130.00 EUR, bez PVN.

Apbūves tiesību līguma termiņš – 30 gadi.

Objekts nodots apbūves tiesību realizācijai, auto stāvlaukuma izveidei.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.