17.12.2019
Paziņojums par atkārtotu izsoli uz nekustamo īpašumu “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts

Valkas novada dome atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 002, ar adresi “Būrkalni”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads; skola, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 001, klēts, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 003, artēziskā aka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 004, šķūnis, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 005 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 006 un asfaltēts piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, darba dienās darba laikā, un elektroniski mājas lapā www.valka.lv , šī raksta pielikumā.

 

Izsolāmo objektu var apskatīt tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot un piesakoties pa mob.tel. 29145365.

 

Pieteikumu reģistrācija - Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 16.kab, Valkā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 30.01.2020. plkst.16.00, katru darbdienu, no plkst. 8.00-12.00 un no 13.00-17.00. tālr. 64707499.

 

Izsole notiks 31.01.2020. plkst. 9.00, Valkas novada domes apspriežu telpā, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Izsoles sākuma cena EUR 39 200,-. Reģistrācijas maksa EUR 30.-, un nodrošinājums EUR 3920,- jāiemaksā Valkas novada domes, reģ. Nr.90009114839, kontā Nr.LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X, pirms reģistrācijas izsolei.

 

Nosolītājam sava nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.