19.05.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem “Atvari”, Vijciema pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes  vienība “Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, platība 3.0ha (lauksaimniecības zeme).

 

Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 4 pieteikumi.

 

Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi komisijas 15.05.2019. lēmumu (protokols Nr.6.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti: nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – neapbūvēts zemes gabals Vijciema pagastā, „Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība 3.0ha, nomas līguma termiņš līdz 2025.gada 31.decembrim.

 

Nomas maksa gadā par 1 ha EUR 510.00, bez PVN.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Mārīte Alksne.

 

Objekts tiek iznomāts lauksaimniecības vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.