05.10.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Saulstari”

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. septembrī ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Valkas pagastā, “Saulstari”, kadastra apzīmējums 9488 006 0317, platība 0.645 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts).

 

Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Ar Valkas novada pašvaldības Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2021. gada 17. septembra lēmumu (protokols Nr.11, 1.§), ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai Nomas objekts par nosolīto nomas maksu gadā bez PVN 55.47 euro.

 

Paredzētais nomas līguma termiņš – 2026. gada 31. decembris.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu ir ieguvusi Valkas pagasta zemnieku saimniecība “Kalniņi”.

 

Nomas objekts tiek iznomāts lauksaimniecības darbu veikšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.