05.10.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem par daļu no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Skuķi”

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. septembrī ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – daļai no zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Skuķi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0123, platība 5.87 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts).

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada pašvaldības Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2021. gada 17. septembra lēmumu (protokols Nr.11, 2.§), ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai Nomas objekts par nosolīto nomas maksu gadā bez PVN 140.00 euro.

 

Paredzētais nomas līguma termiņš – 2026. gada 31. decembris.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu ir ieguvusi Zvārtavas pagasta I.Zvirbules zemnieka saimniecība “LEJASVECUMKALNI”.

 

Nomas objekts tiek iznomāts lauksaimniecības darbu veikšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.