19.05.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes lēmumu 15.05.2020. lēmumu (protokols Nr.1.,6.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts “Starteri”-2, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9452 001 0089 001 002, ar kopējo platību 57.4 m2, kas sastāv no bibliotēkas telpas 39.9 m2, noliktavas 8.6 m2, saimniecības telpas 7.5 m2 un WC 1.4 m2, kā arī palīgēkas – malkas novietnes, kuras izvietojums tiks ierādītas.

 

Nomas maksa mēnesī  - 0.60EUR, bez PVN par nomas objekta 1m2, mēnesī.

 

Nomas līguma termiņš – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Evita Buile.

 

Objekts tiek iznomāts apdzīvošanas vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.