25.02.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem uz zemes vienībām Valkas un Ērģemes pagastos

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.februārī ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošiem nomas objektiem:

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha)

Izsoles sākumcena.

EUR par 1ha gadā

9452 011 0170

“Lejasstrūgas”

3.42

51.33

9452 008 0288

“Zeltiņi”

2.0

52.80

9452 008 0143

“Dīķi 1”

1.1706

58.70

9488 006 0206

“Lejassilmājas”

4.24

29.58

9488 006 0229

“Teikas 1”

0.7462

58.56

 

Ar Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi, 2020.gada 21.februāra sēdes lēmumu (izraksts Nr.2.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti.

 

Tiesības slēgt zemes nomas līgumus ieguvuši:

 

1)        zemnieku saimniecība “Lejasciņi”, reģistrācijas Nr. 44101028617, par zemes vienību Ērģemes pagastā, „Zeltiņi”, kadastra apzīmējums 9452 008 0288, platība 2.0ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, par nosolīto augstāko nomas maksu par 1ha nomu gadā 55.00EUR (piecdesmit pieci euro un 0 centi), bez PVN;

 

2)        zemnieku saimniecība “Lejasciņi”, reģistrācijas Nr. 44101028617, par zemes vienību Ērģemes pagastā, „Dīķi 1”, kadastra apzīmējums “9452 008 0143, platība 1.1706ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, par nosolīto augstāko nomas maksu par 1ha nomu gadā 60.00EUR (sešdesmit pieci euro un 0 centi), bez PVN;

 

3)        Ilmārs Andrējevs-Empelis, par zemes vienības Valkā pagastā, „Lejassilmājas”, kadastra apzīmējums 9488 006 0206,  daļu ar platību 4.24ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, par nosolīto augstāko nomas maksu par 1ha nomu gadā 30.50EUR (trīsdesmit euro un 50 centi), bez PVN;

 

4)        Krišjānis Ozols, par zemes vienību Valkas pagastā, „Teikas 1”, kadastra apzīmējums 9488 006 0229, platība 0.7462ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, par nosolīto augstāko nomas maksu par 1ha nomu gadā 80.00EUR (astoņdesmit euro un 0 centi), bez PVN.

 

Zemes vienības tiek iznomātas lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.