01.09.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 187”

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 27. augustā ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes gabalam Valkā, “Celtnieks 187”, kadastra apzīmējums 9401 008 0344, platība 0.0835 ha, uz kura atrodas pašvaldības valdījumā esošā mazēka (turpmāk tekstā – Nomas objekts).

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada pašvaldības Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2021. gada 27. augusta lēmumu (protokols Nr.9, 1.§), ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai Nomas objekts par nosolīto nomas maksu gadā bez PVN 46.00 euro.

 

Paredzētais nomas līguma termiņš – 2026. gada 31. decembris.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu ir ieguvusi Vineta Samohina.

 

Nomas objekts tiek iznomāts mazdārziņa iekopšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.