05.10.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībai Valkas pagastā, “Stūriņi”

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. septembrī ir notikusi rakstiska nomas tiesību izsole nomas objektam – zemes vienībai Valkas pagastā, “Stūriņi”, kadastra apzīmējums 9488 006 0405, platība 0.25 ha (turpmāk tekstā – Nomas objekts).

 

Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Ar Valkas novada pašvaldības Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2021. gada 17. septembra lēmumu (protokols Nr.11, 1.§), ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai Nomas objekts par nosolīto nomas maksu gadā bez PVN 40.00 euro.

 

Paredzētais nomas līguma termiņš – 2026. gada 31. decembris.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par Nomas objektu ir ieguvusi Viola Sproģe.

 

Nomas objekts tiek iznomāts lauksaimniecības darbu veikšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.