04.02.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz lauksaimniecības zemes nomu Valkas novada Ērģemes un Valkas pagastos

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu zemes vienības, bez apbūves tiesībām, nomu: 

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha)

kadastrālā vērtība uz 01.01.2020.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR

9452 011 0170

“Lejasstrūgas”

3.42

1084.00

51.33

9452 008 0288

“Zeltiņi”

2.0

2011.00

52.80

9452 008 0143

“Dīķi 1”

1.1706

702.00

58.70

9488 006 0206

“Lejassilmājas”

4.24

4512.00

29.58

9488 006 0229

“Teikas 1”

0.7462

408.00

58.56

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2020.gada 21.februāra plkst.9.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 21.februārī plkst.11:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu, tel. 26280656 vai Valkas pagasts pārvaldes vadītāju Ligitu Sīmani, tel.29459171.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.