06.07.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nomas objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads (neaktuāls)

Izsoles aktuālāko versiju skatīt šeit: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/ipasumi/izsoles/pazinojums-par-nomas-tiesibu-izsoli-uz-nomas-objektu-rujienas-iela-31-valka-valkas-novads-2022-08

 

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz objektu Rūjienas iela 31, Valka, Valkas novads, kas sastāv no:

1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, daļa 9401 008 0193 8002, 1,8137ha platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0377 003, un jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193 002, uz kuru attiecināma īpašas atrunas (skat. 1.Pielikumā Tehniskā specifikācija),

 

2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0193, daļa 9401 008 0193 8003, 1,5601ha platībā, daļa no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0377 001, ēkas ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0377 002, 9401 008 0377 005, 9401 008 0377 006;

 

3) apbūves tiesības uz zemes vienības daļu, kadastra apzīmējums 9401 008 0193 8002 visā tās platībā.

 

Pieteikumu atvēršana notiks 2022.gada 22.jūlijā, Beverīnas ielas 3, Valkā, plkst. 10:00.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī – 3480,00 EUR,- mēnesī bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 15 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus pieprasot tos personīgi katru darba dienu Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv).

 

Pieteikums uz izsoli jāiesniedz līdz 2022.gada 21.jūlija plkst.16:00  Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novads vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Valkas novada pašvaldības izpilddirektoru, mob.tel.+371 26432490.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS DALĪBAI RAKSTISKĀ IZSOLĒ

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.