04.02.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienības nomu Valkas novada Valkā, “Celtnieks 31”

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu zemes vienības, bez apbūves tiesībām, nomu:  

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

kadastrālā vērtība uz 01.01.2020.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR

9401 008 0531

“Celtnieks 31”

0.06

600.0

45.00

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2020.gada 21.februāra plkst.11.00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 21.februārī plkst.11:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa telefonu 064707499.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.