06.10.2016
Paziņojums par kapitāla daļu pārdošanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta 2.daļu Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701, informē, ka Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu” (protokols Nr.12, 18.§), ar kuru ir nolemts pārdot Valkas novada domei piederošās SIA Enefit Power & Heat Valka (reģistrācijas Nr.44103024234, juridiskā adrese – Rūjienas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701) 35 571 kapitāla daļu, kas kopā sastāda 9,9998% no pašu kapitāla, saskaņā ar kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem.

 

Kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.